Privacy verklaring

Contact:
Als de JoMi fotografiegroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en volgen we de regels van GDPR.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens foto.jomi@onmail.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden door de JoMi fotografiegroep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden op contractuele basis zijnde uw lidmaatschap.
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de JoMi fotografiegroep
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen via post, email, eigen website.
• Wij vragen enkel de volgende persoonsgegevens van u.

Naam en Voornaam; Geboortedatum; Adres; Postnr.; Plaats; Telefoon nummer en e- mail adres.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de  
gegevens hebben verkregen. Mogen wij u ook vragen om de door u aan ons bezorgde gegevens op correctheid na te kijken en ze up to date te houden.

De JoMi fotografiegroep en/of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolkomenheden enz. door zijn leden.

De leden verklaren dat de gepubliceerde foto’s op de website conform zijn aan de nieuwe privacy wet en dat ze beschikken over een schriftelijke of mondelinge toestemming van de geportretteerde personen.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting,website) welke GDPR compilant is.
• het verzorgen van IT-infrastructuur (netwerk, …); JoMi server.

De toegang tot de JoMi server is paswoord beveiligd en enkel toegankelijk voor leden van de JoMi fotografiegroep. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:
De JoMi fotografiegroep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk de periode van lidmaatschap bij de JoMi fotografiegroep.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.

Wijziging privacy statement.
De JoMi fotografiegroep kan te allen tijde zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.o